สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง เอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โทรศัพท์ 02-298-5620 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม  2561  ภายในวันและเวลาราชการ 

หรือทางไปรษณีย์ ถึงกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ ได้ในวันสอบแข่งขัน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม  2561  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://deqp.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม  2561 ภายในเวลาทำการธนาคาร

- การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ KTB Online แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่าน ระบบ "KTB Online" และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม  2561 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว๊บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

- การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยคลิกเลือกชำระเงินผ่านตู้ "ATM" พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่านตู้ ATM แล้วนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม  2561 ภายในเวลา 22.00 น. และเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม  2561  เป็นต้นไป
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม  2561 ทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.comหัวข้อ  "การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน"
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-298-5620  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
9. คำถาม : กรณีผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ จะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.