กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำนเนาถูกต้อง

สามารถส่งแบบคำร้องได้ที่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือทาง E-mail : hr_deqp@deqp.mail.go.th
โทรศัพท์ 02-298-5620 ในวันและเวลาราชการ
ภายในวันที่ 5 กันยายน 65
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ ได้ในวันสอบแข่งขัน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วัน 16 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://deqp.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 65 - 6 ก.ย. 65 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ( 1.ช่องทางเคาน์เตอร์ 2. KTB NETBANK 3. ATM )  ภายในเวลาทำการของธนาคารตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินจากไฟล์ประกาศรับสมัคร 
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 350 บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 ทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.comหัวข้อ  "การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน"
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-298-5620  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
9. คำถาม : กรณีผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ จะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.